مقاله ترجمه شده با عنوان ستون موینه ی پوشیده شده با \"کوانتوم دات\" های گرافن برای جداسازی آلکن ها و ایزومرهای آروماتیک از طریق کروماتوگرافی گازی

مقاله ترجمه شده با عنوان ستون موینه ی پوشیده شده با \"کوانتوم دات\" های گرافن برای جداسازی آلکن ها و ایزومرهای آروماتیک از طریق کروماتوگرافی گازی

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

مقاله ترجمه شده با عنوان ستون موینه ی پوشیده شده با \"کوانتوم دات\" های گرافن برای جداسازی آلکن ها و ایزومرهای آروماتیک از طریق کروماتوگرافی گازی

29000 قیمت

مقاله ترجمه شده با عنوان ستون موینه ی پوشیده شده با \"کوانتوم دات\" های گرافن برای جداسازی آلکن ها و ایزومرهای آروماتیک از طریق کروماتوگرافی گازی

مقاله ترجمه شده با عنوان ستون موینه ی پوشیده شده با \

ستون موینه ی پوشیده شده با "کوانتوم دات"های گرافن برای جداسازی آلکن ها و ایزومرهای آروماتیک از طریق کروماتوگرافی گازی

24 صفحه فایل pdf مقاله به همراه 16 صفحه فایل word ترجمه مقاله با عنوان ستون موینه ی پوشیده شده با "کوانتوم دات"های گرافن برای جداسازی آلکن ها و ایزومرهای آروماتیک از طریق کروماتوگرافی گازی

 

چکیده

کوانتوم دات های گرافن (GQDs)، به دلیل داشتن مساحت سطحی بالا، تمایلات جذبی و گروه های عاملی متعدد، پتانسیل تبدیل شدن به یک فاز ساکن عالی را دارند. گروه های عاملی متعدد GQDها، می توانند با ترکیبات آروماتیک فرار یا ترکیبات آلی سیرنشده، پیوندهای هیدروژنی و میانکنش های الکترواستاتیک π-π ایجاد کنند. در این مقاله، استفاده از GQDها به عنوان فاز ساکن ستون مویینه ی کروماتوگرافی گازی برای جداسازی آلکان ها و ایزومرهای آروماتیک با 3-آمینوپروپیل­دی­اتوکسی­متیل سالین (3-AMDS) به عنوان واکنشگر جفت شونده، بررسی می شود. ستون های موینه ی پوشیده شده با GQDها، نسبت به ستون های موینه ی پوشیده شده با اتیل­ بنزین، استیرن، زایلن، پروپیل­ بنزین، پروپیل­ بنزین، آلکان­ها، و ایزومرهای دی­ کلروبنزین، در دماهای پایین، کارایی بیشتری در جداسازی دارند. توالی "شستشوی نهایی"[1] آنالیت ها از ترتیب جالب نقطه ی جوش آن ها پیروی می کند؛ حتی برای p-دی­ کلروبنزین و m-دی­ کلروبنزین که نقاط جوش بسیار نزدیک به هم دارند (به ترتیب، 4/173 و 173 درجه ی سلسیوس). رفتار جداسازی ستون برای مواد آلی مختلف، به نیروهای واندروالسی یا میانکنش های الکترواستاتیک π-π بین آنالیت های مورد آزمون و GQDها بستگی دارد. GQDها، در مقایسه با ستون های مویینه ی تجاری HP-5 و HP-innowax، امکان جداسازی سریع و کارای آنالیت ها، در دمای پایین، بدون برنامه ­ریزی زمانی، را فرآهم می آورند. انحراف استاندارد نسبی (RSD)، 5 جداسازی تکراری، برای آنالیت های مورد آزمون، در ستون مویینه ی کروماتوگرافی گازی پوشیده شده با GQDها، برای "زمان تأخیری"[2]، مساحت زیر پیک، ارتفاع پیک و عرض نصف پیک، به ترتیب برابر %6/1-1/0، %4-7/0، %5/8-8/0 و %2/2-2/1 است.


[1] elution

خرید

پرداخت آنلاین